Türkiye’de Şirket Kuruluşu Danışmanlığı

Türkiye’de Şirket Kurmak Neden Avantajlıdır?

Artık, küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Artık yatırım yapmak için dünyanın en avantajlı yerine gidebilmeniz, doğduğun ülkeden bambaşka bir ülkede çalışıp kazanabilmeniz mümkün. Sermayenizi istediğiniz ülkeye götürerek ticari fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Türkiye hükümeti, yabancıları ülkeye gelerek yatırım yapmaları, şirket kurmaları, işyeri açmaları ve ticaret yapmalarını teşvik eden politikalar uygulamaktadır. Türkiye’de şirket kurmak çok kolay olduğu gibi yabancıların ortak oldukları şirketlere de Türk vatandaşlarınca kurulan şirketler ile aynı hükümler uygulanır, ayrımcılık yapılmaz.

Türkiye’de bir şirket kurarak veya işyeri açarak siz de güçlü Türkiye ekonomisinden kazanç elde edebilirsiniz.

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişiler Nasıl Şirket Kurabilir?

Hangi ülkenin uyruğunda olursa olsun bir kişinin yasal koşulları yerine getirerek Türkiye’de şirket kurması mümkündür. Kurulacak şirketler limited şirket olabileceği gibi şahıs şirketi veya anonim şirketi de olabilir.

Her bir şirket kuruluşunda öncelikle şirketinin unvanı, faaliyet konusu ve kapsamı, şirket merkezi adresi, şirket müdürü ve şirket temsilcisinin kim yada kimler olacağı, sermaye tutarı ve ortakların hisse oranlarının belirlenmesi gereklidir.

Yabancı uyruklu kişiler öncelikle en yakın Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak potansiyel kimlik numarası alırlar.

Potansiyel Vergi Kimlik numarası vasıtası ile yabancı uyruklu kişi adına bir banka hesabı açılır ve şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olarak şirket sermayesinin %25’ine kadar bir tutar bankaya yatırılır. Limited şirketlerde sermayeyi peşin yatırmak gerekmek, şirket ortağının sermaye koyacağını taahhüt etmesi yeterlidir.

Şirketle ilgili kuruluş belgelerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS’e) kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kayıt online olarak yapılır. Sonrasında belgelerin asılları ve yabancı dildeki belgelerin Türkçe yeminli tercüman tarafından yapılmış Noter onaylı çevirileri ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğüne başvurulması gerekir. Ticaret Sicil Müdürlükleri genel olarak o ildeki Ticaret Odasının binası içerisinde bulunmaktadır.

Türkiye’de Şirket Kurarken Hangi Belgeler Gerekir?

Türkiye’de şirket kuruluşu sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir (yabancı dildeki belgelerin Türkçe yeminli tercüman tarafından yapılmış Noter onaylı çevirileri):

  • Ticaret odası kayıt dilekçesi,
  • Şirket kuruluşu bildirim formu
  • Şirket ana sözleşmesi,
  • Ana sözleşme örneği
  • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,
  • Pasaport örneği
  • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
  • Şirket kuruluşu işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname,
  • Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında tescil talepnamesi,
  • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.

Şirket Kurarken Yabancıların Türkçe Olmayan Belgeleri Nasıl İbraz Edilir?

Yabancı ülkelerin vatandaşı olan gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kurulu tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurabilmeleri mümkündür.

Yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerde kurulu ve bu ülkelerde yerleşik tüzel kişilere ait olan Türkçe dışındaki dillerde bulunan belgelerin şirket kuruluş aşamasında tercüme edilmesi gereklidir. Yabancı dildeki belgelerin Türkçe yeminli tercüman tarafından yapılmış Noter onaylı çevirilerinin belgelerin asıllarıyla birlikte ibraz edilmesi gerekir. Eğer belge yurtdışından alınmış ise apostil şerhlerinin yapılması ve ilgili ülkedeki Türkiye konsolosluğuna onaylatılması gerekir.

Yabancılar Türk Vatandaşları ile Ortak Olarak Şirket Kurabilir mi?

Yabancı ülkelerin vatandaşı olan gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kurulu tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurarken birbirleri ile yada Türk vatandaşları ile ortaklık kurabilmesi mümkündür.

Yabancı Ortaklı Şirketler Nasıl Kurulmuş Olur?

Yabancı ortaklı şirketler, şirket kuruluşunun ticaret sicil memurluğunca tescil edilmesi ile tüzel kişilik kazanır.

Bu tescil sonrasında, şirket müdürü veya şirket temsilcisine ait imza sirkülerin düzenlenmesi, şirkete ait vergi kayıtlarını tutulacağı defter tasdiklerinin yapılması, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesinden vergi levhası alınması gibi işlemlerin yerine getirilmesi gerekir.

Ticaret Sicil Memurlukları kuruluş aşamasında doldurulan “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi”nin bir örneğini, şirket tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir örneğiini, ibraz edilen “Ortaklar Listesi” ve “Hazirun Cetveli”nin bir örneğini gerekli işlemlerin yapılması ve bilgilendirme amacıyla Ekonomi Bakanlığı’na gönderirler. Bu işlem ilgili ticaret sicil memuru tarafından yapılmaktadır.

Yabancı Ortaklı Şirketlerin Kuruluş Sonrasında Yapmaları Gerekenler Nelerdir?

Yabancı sermayeli şirketlerin sermayelerine ve faaliyetlerine dair bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” ile yılık bazda her yıl 31 Mayıs’a kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü bulunur.

Keza, yabancı uyruklu şirketlerin sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” ile ödeme takibinden itibaren bir aylık süre içerisinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü bulunur.

Aynı şekilde, yabancı uyruklu şirketlerin mevcut Türk vatandaşı veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir Türk vatandaşına veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bildirimin, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içerisinde yapılması gerekir.

Yabancılara Türkiye’de Türklerle Farklı Muamele mi Yapılır?

Yabancıların Türkiye’de yapacakları doğrudan sabit sermaye yatırımı ile ilgili temel uygulama hususları Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki 4875 sayılı Kanun ile belirlenmektedir.

17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğü giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkındaki Kanun ile yabancıların ticari girişim kurma serbestisi kabul edilmiş ve yabancılara Türk vatandaşları ile eşit muamele yapılacağını esası getirilmiştir.

4857 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkındaki Kanun’un 3-(a) Maddesi şöyle der:

“Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından öngörülmedikçe,

1- Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir.”

Yabancılara Türkiye’de Türklerle Farklı Muamele mi Yapılır?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkındaki Kanun’un 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğü girmesinden önce Türkiye’ye doğrudan sermaye yatırımı yapmak isteyen yabancılar 6224 sayılı Yabancı Sermayenin Teşviki Hakkındaki Kanuna tabi bulunmakta idi. Ancak 4875 sayılı Kanun ile önceki kanun mülga hale geldi. Bu değişiklik Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında yapıldı.

4875 sayılı Kanun öncesindeki bu yasa, yabancı ortaklı şirketleri sıkı bir dizi açılış prosedürüne ve uzun bürokratik düzenlemelere tabi kılmakta idi. Eski kanuna göre yabancıların Türkiye’de şirket kurabilmeleri için Hazine Bakanlığı’ndan ön izin alması zorunluydu. Ayrıca, eski kanuna göre yabancıların Türkiye’de şirket kurabilmeleri için yabancı ortak başına en az 50 bin ABD Doları tutarında sermaye koyması zorunlu idi.

4875 sayılı Kanun yabancı yatırımların Türkiye’de şirket kurabilmeleri önündeki engelleri kaldırdı. Hem herhangi bir kamu kuruluşundan ön izin alma zorunluluğu ortadan kalktı hem de asgari sermaye şartı ortadan kaldırıldı. Önceki düzenlemede yabancı yatırımcıların anonim şirketler, sınırlı sorumlu şirketler ve şubeler oluşturmasına izin verilmekte idi. 4875 sayılı Kanun ve sonrasında da 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında bir tüzel kişiliğe sahip olup olmadığına bakılmaksızın yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de her türlü ticari şirket kurabilmesi ve ticari faaliyetlerle meşgul olabilmesinin yolu açıldı.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Türkiye’deki ticari yaşamı serbestleştirmiş ve sermayenin serbest dolaşımı esası getirilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun temel özelliği tek ortaklı anonim şirketlerin veya tek ortaklı limited şirketlerin kurulmasına izin verilmiş olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir